Kontakt

Koordinator
Simon Kristensen

Mail
sikr@guldborgsund.dk

Telefon
25180011

Haven
Haven - tre fortællinger
Eksempel på tværfagligt undervisningsforløb, udviklet med støtte fra udviklingspuljen

Kulturtjenestens udviklingspulje

(Kun for Kulturtjenestens aktører)

KULTURTJENESTENS UDVIKLINGSPULJE

Er du aktør i Kulturtjenesten og vil du indgå i et fagligt udviklingssamarbejde i fællesskab med andre aktører samt lærere og pædagoger fra dagtilbud og skole? Mangler du midler til realiseringen af dit projekt? Så søg Kulturtjenestens udviklingspulje!

Kriterier for puljen

Der er opstillet nogle få grundlæggende kriterier for udviklingsprojekterne for at sikre brugerinddragelse og -relevans samt projekternes efterliv:

 • Der gives tilskud til udvikling af kultur- og læringsforløb, som fortrinsvist udvikles i et tværfagligt samarbejde mellem flere aktører i Kulturtjenesten.
 • Der er fokus på udvikling af kultur- og læringsforløb, som udvikles og testes i samarbejde med dets målgruppe, dvs. lærere og pædagoger.
 • Tilbuddet skal være målrettet en nærmere defineret gruppe børn eller unge:

- Dagtilbud: enten 0-3 år eller 3-6 år.

- Skoler: Målrettet f.eks. indskoling, mellemtrin eller udskoling med angivelse af fag.

 • Det færdigudviklede kultur- og læringsforløb indeholder beskrivelse af, hvordan læringsforløbet relaterer sig til de pædagogiske læreplaner i dagtilbud og fælles mål i folkeskolen.
 • Det er målet, at kultur- og læringsforløbet forankres i Kulturtjenesten for en længere periode, frem for at være et enkeltstående projekt.

Medfinansiering

Kulturtjenestens midler kan ikke dække det samlede projekt; der vil altid være en egenfinansiering (f.eks. materialer eller arbejdstimer) og evt. ekstra finansiering fra fonde m.v. I forbindelse med udvikling af projektet opstilles et estimeret budget for både samlede udgifter og indtægter.

Kulturtjenestens samlede ramme for fælles projekter er på 50.000 kr. årligt. Midlerne kan ikke tildeles i forbindelse med én ansøgning i én samlet portion.

Hjælp og vejledning fra Kulturtjenesten

Kulturtjenestens udviklingsansvarlige medarbejder kan indgå som konsulent på ansøgningen og deltage i delopgaver i projektfasen. Kulturtjenesten deltager i evaluering af udviklingsforløbet.

Bidraget i form af arbejdsopgaver og arbejdstimer aftales på forhånd og indskrives i den færdige ansøgning.

Godkendelse af projekter

Forslag til kultur- og læringsforløb kan indsendes løbende til Kulturtjenesten.

Kulturtjenestens bestyrelse godkender tildelingen af midler på baggrund af fremsendt ansøgning. Ansøger kan forvente svar cirka indenfor en måned efter ansøgningsfristen.

Ansøgningen bør indeholde:

1) Estimeret budget

2) Projektbeskrivelse

3) Tidsplan der beskriver udviklingsforløbets forskellige milepæle

4) Organisering af udviklingsholdet (hvem gør hvad)

PR- og formidling

Det færdige kultur- og læringsforløb udbydes igennem Kulturtjenestens PR- og formidlingskanaler. Kulturtjenestens logo skal fremgå af alle PR-materialer.

Ansøgningsfrist

Fristen for at indsende ansøgninger er 1. april 2021.

Evaluering

På Kulturtjenestens website kan der deles en kortere filmpræsentation udarbejdet i fællesskab med testgruppens repræsentanter af lærere og pædagoger, hvor erfaringerne med udviklingen af forløbet beskrives.
 

Evalueringsskema til projekter der har fået støtte fra udviklingspuljen:

HVAD ER SMART?

SMART er en forkortelse for:

S: De konkrete aktiviteter i projektet skal formuleres så specifikt som muligt, så du er i stand til at planlægge efter dem.

M: Aktiviteterne skal så vidt muligt være målbare (kvalitativt og/eller kvantitativt), fordi du skal bruge dem til at følge op på projektet.

A: Aktiviteterne skal være accepterede og attraktive for projektets styregruppe, projektgruppe og de væsentligste interessenter.

R: Aktiviteterne skal være realistiske for at sikre sammenhæng mellem tid, ressourcer og målsætningen.

T: Aktiviteterne skal være tidsfastsatte og synlige i projektplanen.

ORDFORKLARING

TIL SMART

 • Aktiviteter er fx konkrete forløb, events og publikationer, som er en del af projektet
   
  Metoder er måder, hvorpå aktiviteterne gennemføres, og med hvilke overvejelser/refleksioner
   
  Formål er det overordnede mål for projektet. Hvad er det, projektet gerne vil? Er det noget, som skal forandres, udvikles eller understøttes?
   
  Målsætninger er delmål i projektet
   
  Resultatmål omhandler de konkrete resultater du ønsker at opnå, og hvilke metoder du vil bruge for at dokumentere, at målene er opnået
   
  Aktivitetsmål er de konkrete aktiviteter, du sætter i værk for at opfylde målsætning
   
  Effektmål er de langsigtede effekter, aktiviteterne skal føre til
   
  HVAD SKAL DU
  ALTID HAVE MED I DIN EVALUERING?
   
  Hvad skal evalueringen indeholde:
  Projektoplysninger:
  a. Målgruppe – herunder køn, alder, uddannelsesbaggrund
  b. Hvor foregår projektet geografisk?
  c. Hvor mange deltagere har været direkte involveret i projektet, og hvor mange har fået gavn af projektet?
  d. Hvilke metoder har projektet brugt/bygget på?
  e. Hvor mange økonomiske ressourcer har I brugt på projektet (budget og regnskab)?
  f. Hvilke og hvor mange forskellige aktiviteter er gennemført?
  g. Hvad er den samlede vurdering af projektets succes?
   
  Selvevaluering:
  a. Har projektet haft den forventede relevans for målgruppen?
  b. Hvilke problemer har projektet oplevet undervejs?
  c. Hvilke erfaringer har I gjort jer i forbindelse med projektets samarbejdsrelationer?
  d. Hvad er de vigtigste forklaringer på, at projektet har nået/ikke har nået sine mål?
  e. Hvad er de vigtigste barrierer for, at projektet kunne nå sine mål?
  f. Hvad kunne være gjort bedre i projektet?
  g. Hvilke af projektets erfaringer videreføres i andre sammenhænge?